JavaScript
Czyli, jak ruda stronę www tworzyła?

JavaScript

Operatory JavaScript
Symbol Składnia Opis
Operatory arytmetyczne
+ x +y Wykonuje operację dodawania
- x - y Wykonuje operację odejmowania
- - x Wykonuje operację negacji zmiennej
* x * y Wykonuje operację mnożenia
/ x / y Wykonuje operację dzielenia
?: x ?: y Sprawdza prawdziwość warunku
% x % y Zwraca resztę z dzielenia pierwszej zmiennej przez drugą (dzielenie modulo)
Operatory inkrementacji i dekrementacji
-- x -- dekrementacja - zmniejsza wartość zmiennej o 1
++ x ++ inkrementacja - zwiększa wartość zmiennej o 1
Operatory logiczne
! ! x Negacja wyrażenia
&& x && y Operator AND zwraca wartość prawda, jeśli obie zmienne są prawdziwe
|| x || y Operator OR zwraca wartość prawda, jeśli co najmniej jedna zmienna jest prawdziwa
Operatory porównania
!= x != y Zwraca wartość prawda jeśli zmienne nie są równe
< x < y Zwraca wartość prawda jeśli pierwsza zmienna jest mniejsza od drugiej
<= x <=>y Zwraca wartość prawda jeśli pierwsza zmienna jest mniejsza lub równa drugiej
== x == y Zwraca wartość prawda jeśli zmienne są sobie równe
=> x => y Zwraca wartość prawda jeśli pierwsza zmienna jest większa lub równa drugiej
> x > y Zwraca wartość prawda jeśli pierwsza zmienna jest większa od drugiej
Operatory bitowe
< x < y Wykonuje bitową operację AND, która wyświetla 1, jeśli obie zmienne wynoszą 1
^ x ^ y Wykonuje bitową operację XOR, wyświetla 1, jeśli dokładnie jedna zmienna równa się 1
| x | y Wykonuje bitową operację OR, wyświetla 1, jeśli którakolwiek ze zmiennych równa się 1
<< x << y Przesunięcie w lewo o podaną liczbę miejsc
>> x >> y Przesunięcie w prawo o podaną liczbę miejsc
Operatory przypisania
%= x %= y Wykonuje przypisanie x = x%y
*= x *= y Wykonuje przypisanie x = x*y
/= x /= y Wykonuje przypisanie x = x/y
+= x += y Wykonuje przypisanie x = x+y
-= x -= y Wykonuje przypisanie x = x-y
= x = y Wykonuje przypisanie x = y
Operatory przypisania bitowego
<= x <=> y Wykonuje przypisanie x = x
^= x ^= y Wykonuje przypisanie x = x^y
|= x |= y Wykonuje przypisanie x = x|y
<<= x <<= y Wykonuje przypisanie x = x<
=>> x >>= Wykonuje przypisanie x = x>>y
=>>> x >>>= y Wykonuje przypisanie x = x>>>y
Operator łańcuchowy
+ "tx1" + "tx2" Łączy dwa ciągi znaków w jeden

Operatory w JavaScript

Operatory JavaScript
Symbol Składnia Opis
Operatory arytmetyczne
+ x +y Wykonuje operację dodawania
- x - y Wykonuje operację odejmowania
- - x Wykonuje operację negacji zmiennej
* x * y Wykonuje operację mnożenia
/ x / y Wykonuje operację dzielenia
?: x ?: y Sprawdza prawdziwość warunku
% x % y Zwraca resztę z dzielenia pierwszej zmiennej przez drugą (dzielenie modulo)
Operatory inkrementacji i dekrementacji
-- x -- dekrementacja - zmniejsza wartość zmiennej o 1
++ x ++ inkrementacja - zwiększa wartość zmiennej o 1
Operatory logiczne
! ! x Negacja wyrażenia
&& x && y Operator AND zwraca wartość prawda, jeśli obie zmienne są prawdziwe
|| x || y Operator OR zwraca wartość prawda, jeśli co najmniej jedna zmienna jest prawdziwa
Operatory porównania
!= x != y Zwraca wartość prawda jeśli zmienne nie są równe
< x < y Zwraca wartość prawda jeśli pierwsza zmienna jest mniejsza od drugiej
<= x <=>y Zwraca wartość prawda jeśli pierwsza zmienna jest mniejsza lub równa drugiej
== x == y Zwraca wartość prawda jeśli zmienne są sobie równe
=> x => y Zwraca wartość prawda jeśli pierwsza zmienna jest większa lub równa drugiej
> x > y Zwraca wartość prawda jeśli pierwsza zmienna jest większa od drugiej
Operatory bitowe
< x < y Wykonuje bitową operację AND, która wyświetla 1, jeśli obie zmienne wynoszą 1
^ x ^ y Wykonuje bitową operację XOR, wyświetla 1, jeśli dokładnie jedna zmienna równa się 1
| x | y Wykonuje bitową operację OR, wyświetla 1, jeśli którakolwiek ze zmiennych równa się 1
<< x << y Przesunięcie w lewo o podaną liczbę miejsc
>> x >> y Przesunięcie w prawo o podaną liczbę miejsc
Operatory przypisania
%= x %= y Wykonuje przypisanie x = x%y
*= x *= y Wykonuje przypisanie x = x*y
/= x /= y Wykonuje przypisanie x = x/y
+= x += y Wykonuje przypisanie x = x+y
-= x -= y Wykonuje przypisanie x = x-y
= x = y Wykonuje przypisanie x = y
Operatory przypisania bitowego
<= x <=> y Wykonuje przypisanie x = x
^= x ^= y Wykonuje przypisanie x = x^y
|= x |= y Wykonuje przypisanie x = x|y
<<= x <<= y Wykonuje przypisanie x = x<
=>> x >>= Wykonuje przypisanie x = x>>y
=>>> x >>>= y Wykonuje przypisanie x = x>>>y
Operator łańcuchowy
+ "tx1" + "tx2" Łączy dwa ciągi znaków w jeden