HTML - CSS - JS - PHP - SQL
Czyli, jak ruda stronę www tworzyła?

HTML - Zestawienie znaczników

Znacznik Zapis Opis Atrybuty
!doctype ˂!doctype˃ Określa rodzaj języka wykorzystanego do budowy strony. Występuje jako pierwszy, obowiązkowy wpis na stronie. html
a ˂a˃ ˂/a˃ Znacznik hiperzłącza. Wraz z atrybutem href. Lub definicja kotwicy wraz z atrybutem name. hrf; hreflang; media; rel; target; type;
abbr ˂abbr˃ ˂/abbr˃ Element wstawiany. Służy do oznaczania skrótów. W zestawieniu z atrybutem title powoduje umieszczenie rozwinięcia skrótu w pojawiającym się po najechaniu na niego "dymku" Standardowe atrybuty języka HTML5
address ˂address˃ ˂/address˃ Pomiędzy tymi znacznikami standardowo umieszcza się adres. Jest on wyświetlany pochyłą czcionką. Aby w obrębie znacznika przejść do kolejnej linii używamy standardowego znacznika ˂br/˃ Standardowe atrybuty języka HTML5
area ˂area˃ ˂/area˃ Znacznik definicji obszaru na mapie obrazu alt; coords; href; hreflang; media; rel; shape; target; type
article ˂article˃ ˂/article˃ Pomiędzy tymi znacznikami umieszczamy fragment będący spójną częścią strony. (artykułem). Standardowe atrybuty języka HTML5
aside ˂aside˃ ˂/aside˃ Znaczniki pomiędzy którymi umieszczamy część strony uzupełniającą jej główną strukturę. Standardowe atrybuty języka HTML5
audio ˂audio˃ ˂/audio˃ Znacznik definiujący interfejs pliku dźwiękowego autplay; controls; lopp; preload; src
b ˂b˃ ˂/b˃ Znacznik pogrubienia tekstu Standardowe atrybuty języka HTML5
base ˂base/˃ Ten znacznik określa bazowy adres dokumentu href; target
bdo ˂bdo˃ ˂/bdo˃ Znacznik ten definiuje kierunek wyświetlania tekstu dir
blockquote ˂blockquote˃ ˂/blockquote˃ Znacznik służy do zaznaczania większego cytatu, który wyświetla z wcięciem w stosunku do poprzedniej linii tekstu. Może być zawarty wewnątrz innych elementów takich jak: blockquote, body, button, dd, del, div, fieldset, form, ins, li, map, noscript, object, td, th, a także zawierać inne elementy takie jak: address, blockquote, del, div, dl, fieldset, form, h1, h2, h3, h4, h5, h6, hr, ins, noscript, ol, p, pre, script, table, ul. cite
body ˂body˃ ˂/body˃ Znacznik określający część dokumentu HTMLcmd edytowaną przez przeglądarki Standardowe atrybuty języka HTML5
br ˂br/˃ Znacznik wymusza wyświetlanie tekstu za znacznikiem w nowej linii. Bezwzględne przełamanie linii. Standardowe atrybuty języka HTML5
button ˂button˃ ˂/button˃ Ten znacznik umożliwia umieszczenie na stronie przycisku z dowolnym tekstem lub obrazem Standardowe atrybuty języka HTML5 oraz: autofocus; disabled; form; formaction; formenctype; formmethod; formvalidate; formtarget;name; type; value
canvas ˂canvas˃ ˂/canvas˃ Stanowi rodzaj kontenera dla grafiki tworzonej za pomocą języków skryptowych. Pozwala na dynamiczne, skryptowe renderowanie kształtów i obrazów bitmapowych Standardowe atrybuty języka HTML5 oraz: width; height
caption ˂caption˃ ˂/capion˃ Opis tabeli. Musi być umieszczony bazpośrednio za znacznikiem ˂table˃ ˂/table˃. Może być użyty w tabeli tylko jeden raz. Wyświetlany jest jako tekst wyśrodkowany bezpośrednio nad tabelą. Standardowe atrybuty języka HTML5
cite ˂cite˃ ˂/cite˃ Element wstawiany. Pomyślany jako element, który umożliwia nam odwołanie się w tekście do tytułu lub autora określonej książki, pracy lub artykułu. Standardowe atrybuty języka HTML5
code ˂code˃ ˂/code˃ Element wstawiany. Ten element został pomyślany jako narzędzie przeznaczone do zamieszczania na stronach internetowych kodu programów. Domyślnie przeglądarki zapisany pomiędzy znacznikami tekst drukują czcionką o stałej szerokości. Standardowe atrybuty języka HTML5
col ˂col/˃ Znacznik ˂col/˃ służy do określenia atrybutów dla jednej lub więcej kolumn tabeli. Można go użyć tylko wewnątrz znaczników ˂table˃ i ˂colgroup˃. Standardowe atrybuty języka HTML5 oraz: span
colgroup ˂colgroup˃ ˂/colgroup˃ Ten znacznik służy do utworzenia grupy kolumn. Za jego pomocą można zgrupować kolumny aby można było im nadać wspólny format. Można go użyć tylko wewnątrz znacznika ˂table.˃ Standardowe atrybuty języka HTML5 oraz: align; char; charoff; span; valign; width
datalist ˂datalist˃ ˂/datalist˃ Przypisuje domyślną listę podpowiedzi do wybranego pola formularza Standardowe atrybuty języka HTML5
dd ˂dd˃ ˂/dd˃ Para znaczników występująca wewnątrz listy definicji, tworząca opis słowa definiowanego Standardowe atrybuty języka HTML5
del ˂del˃ ˂/del˃ Przy użyciu tego znacznika zaznaczamy tekst do usunięcia lub usunięty. Jest on wyświetlany jako przekreślony. Standardowe atrybuty języka HTML5 oraz: cite; datetime
dfn ˂dfn˃ ˂/dfn˃ Element wstawiany. Przy użyciu tego znacznika oznaczamy fragment tekstu zawierający definicje. Znacznik nie wpływa na sposób formatowania zawartego w nim tekstu. Standardowe atrybuty języka HTML5
div ˂div˃ ˂/div˃ Standardowe atrybuty języka HTML5
dl ˂dl˃ ˂/dl˃ Znaczniki ˂dl˃ ˂/dl˃ definiują początek i koniec listy definicji. Pomiędzy nimi umieszcza się kolejne pary znaczników ˂dt˃ ˂/dt˃ pomiędzy którymi umieszczane są słowa definiowane, oraz znaczników ˂dd˃ ˂/dd˃tworzące opisy słów definiowanych. Standardowe atrybuty języka HTML5
dt ˂dt˃ ˂/dt˃ Para znaczników występująca wewnątrz listy definicji, wewnątrz której znajduje się słowo definiowane. Standardowe atrybuty języka HTML5
em ˂em˃ ˂/em˃ Element wstawiany. Służy do zaznaczenie wybranego słowa lub niewielkiego fragmentu tekstu, który jest wyświetlany pochyłą czcionką. Standardowe atrybuty języka HTML5
embed ˂embed/˃ Znacznik ten umożliwia wstawienie na stronę jednego z wielu typów plików multimedialnych eeight; width; scr; type
fieldset ˂fieldset˃ ˂/fieldset˃ Znacznik używany wewnątrz formularza. Rysuje ramkę dookoła elementow umieszczonych pomiędzy znacznikami. Standardowe atrybuty języka HTML5: disabled; form; name
figcaption ˂figcaption˃ ˂/figcaption˃ Znacznik uzupełniający parę znaczników ˂figure˃ ˂/figure˃ o podpis pod wydzieloną grupą elementów. Standardowe atrybuty języka HTML5
figure ˂figure˃ ˂/figure˃ Łączy kilka elementów w logiczną całość. Np. Tekst + obraz + podpis pod obrazem. Standardowe atrybuty języka HTML5
footer ˂footer˃ ˂/footer˃ Pomiędzy tymi znacznikami umieszczamy zakończenie strony. (stopkę) Standardowe atrybuty języka HTML5
form ˂form˃ ˂/form˃ Znacznik ˂form˃ określa ramy formularza. Standardowe atrybuty języka HTML5 oraz: accept-cherset; action; autocomplete; entype; method; name; novalidate; target
h1.....h6 ˂h(n)˃ ˂/h(n)˃ Grupa znaczników blokowych składająca się z sześciu par znaczników od h1 do h6. Tekst zawarty pomiędzy tymi znacznikami jest interpretowany jako nagłówek. Wielkość czcionki określa liczba stojąca za literą h.
1 - to największa czcionka
6 - najmniejsza
Standardowe atrybuty języka HTML5
head ˂head˃ ˂/head˃ Pomiędzy znacznikami ˂head˃ ˂/head˃ znajduje się nagłowek strony. Część strony WWW niewyświetlanej przez przeglądarkę ' ale zawierającą ważne dla sposobu prezentacji strony dane.Ramka lokalna. Ramki lokalne są umieszczane bezpośrednio na stronie w postaci pojedynczych okienek o różnych rozmiarach. Standardowe atrybuty języka HTML5
header ˂header˃ ˂/header˃ Pomiędzy tymi znacznikami umieszczamy elementy spełniające rolę nagłówka. Standardowe atrybuty języka HTML5
hgroup ˂hgroup˃ ˂/hgroup˃ Znacznik grupuje od jednego do kilku znaczników od h1 do h6. Typowe zastosowanie to zgrupowanie tytułu i podtytułów. Standardowe atrybuty języka HTML5
hr ˂hr/˃ Znacznik wstawia poziomą linię rozdzielającą. Standardowe atrybuty języka HTML5
html ˂html˃ ˂/html˃ Określa ramy dokumentu. Wszystkie pozostałe znaczniki (za wyjątkiem ˂!doctype˃) muszą znaleść się pomiędzy ˂html˃ a, ˂/html˃ Standardowe atrybuty języka HTML5
i ˂i˃ ˂/i˃ "Italic" - Pochylenie czcionki. Znacznik zdeprecjonowany w HTML5. Zaleca się w celu osiągnięcia tego efektu używanie arkuszy stylów. W połączeniu z arkuszami stylów bywa wykorzystywany w sposób niestandardowy. Np. do nietypowogo wyróżnienia fragmentów tekstu. Standardowe atrybuty języka HTML5
iframe ˂iframe˃ ˂/iframe˃ Znacznik definiujący ramkę lokalną. Ramki lokalne są umieszczane bezpośrednio na stronie w postaci pojedynczych okienek o różnych rozmiarach. Standardowe atrybuty języka HTML5 oraz: height; name; sandbox; seamless; src; srcdoc; width
img ˂img/˃ Znacznik służy do osadzania na stronie WWW wszelkich obrazów. Standardowe atrybuty języka HTML5 oraz: height; alt; src; ismap; usemap; width
input ˂input/˃ Znacznik ˂input/˃ służy do umieszczania w formularzu pól służących do wprowadzania danych. Musi znajdować się pomiędzy znacznikami ˂form˃ ˂/form˃. Typ pola jest określany przez atrybut "type", który jest wymagany. Standardowe atrybuty języka HTML5 oraz: acceptł; alt; autocomplet; autofocus; checked; disabled; form; formation; formenctype; formmethod; formnovalidate;formtarget; height; list; max; maxlength; min; minlenght; multiple; name; pattern; placeholder; readonly; required; size; src; step; type; value; width
ins ˂ins˃ ˂/ins˃ Ten znacznik służy do oznaczania tekstu dodanego. Np. w obrębie znacznika ˂del˃. Standardowe atrybuty języka HTML5 oraz: cite; datetime
kbd ˂kbd˃ ˂/kbd˃ Ten znacznik służy do oznaczenia fragmentu tekstu wprowadzanego z klawiatury. Przeglądarki zwykle wyświetlają go używając czcionki o stałej szerokości znaków. Standardowe atrybuty języka HTML5
label ˂label˃ ˂/label˃ Ten znacznik służy do dodawania opisów do znacznika ˂input/˃. Standardowe atrybuty języka HTML5 oraz: for; form
legend ˂legend˃ ˂/legend˃ Wstawia opis w lewej górnej części ramki zdefiniowanej przez ˂fieldset˃ ˂/fieldset˃ Standardowe atrybuty języka HTML5
li ˂li˃ ˂/li˃ Para znaczników tworząca koklejne punkty w listach wypunktowanych i numerowanych Standardowe atrybuty języka HTML5
link ˂link/˃ Znacznik ˂link/˃ służy do określenia relacji pomiędzy dwoma połączonymi dokumentami. Może być użyuty dowolną ilość razy, ale wyłącznie pomiędzy znacznikami ˂head˃ ˂/head˃ dokumentu. Standardowe atrybuty języka HTML5 oraz: href; hreflang; media; rel; size; type
map ˂map˃ ˂/map˃ Dzieli obraz na odrębne obszary i definiuje je odrębne hiperzłącza Standardowe atrybuty języka HTML5
mark ˂mark˃ ˂/mark˃ Znacznik wprowadzony w HTML 5. Służy do oznaczania fragmentów tekstu, w sposób opisany w arkuszach stylów. Standardowe atrybuty języka HTML5
menu ˂menu˃ ˂/menu˃ Pomiędzy tymi znacznikami umieszczamy fragment w którym umieściliśmy menu strony. Standardowe atrybuty języka HTML5 oraz: label; type
meta ˂meta/˃ Znacznik jest umieszczany w sekcji "head" strony. Zawiera metadane konieczne lub użyteczne do jej prawidłowego działania. Może być użyty dowolną ilość razy. Standardowe atrybuty języka HTML5 oraz: charset; content; http-equiv; name
meter ˂meter˃ ˂/meter˃ Ten znacznik pozwala na umieszczenie na stronie suwaka reprezentującego graficznie jakąś wartość liczbową. Standardowe atrybuty języka HTML5 oraz: high; low; max; min; optimum; value
nav ˂nav˃ ˂/nav˃ Pomiędzy tymi znacznikami umieszczamy elementy odpowiedzialne za menu nawigacyjne strony. Standardowe atrybuty języka HTML5
noscript ˂noscript˃ ˂/noscript˃ Znacznik ten zawiera tekst, ktory jest wyświetlany w przypadku braku obsługi skryptów java przez przeglądarkę Brak
object ˂object/˃ Znacznik ˂object/˃ definiuje osadzony obiekt w dokumencie HTML. Używamy tego znacznika do umieszczania na stronach internetowych multimediów (takich jak audio, wideo, aplety Java, ActiveX, PDF i Flash). Standardowe atrybuty języka HTML5 oraz: data; form; height; name; type; usemap; width
ol ˂ol˃ ˂/ol˃ Znaczniki ˂ol˃ ˂/ol˃ definiują początek i koniec listy numerowanej. Pomiędzy nimi umieszcza się kolejne pary znaczników ˂li˃ ˂/li˃ tworzące kolejne punkty listy. Standardowe atrybuty języka HTML5 oraz: reserved; start
optgroup ˂optgroup˃ ˂/optgroup˃ Znacznik ten grupuje atrybuty "option" w obrębie znacznika "select". Standardowe atrybuty języka HTML5 oraz: label; disabled
option ˂option˃ ˂/option˃ Znacznik ten definiuje kolejne opcje listy rozwijanej w ramach znacznika "select" Standardowe atrybuty języka HTML5 oraz: label; disabled; selected; value
output ˂output˃ ˂/output˃ Znacznik ten pozwala zwrócić wyniki obliczeń. Standardowe atrybuty języka HTML5 oraz: for; form; name
p ˂p˃ ˂/p˃ Akapit Standardowe atrybuty języka HTML5
param ˂param˃ ˂/param˃ Znacznik "param" służy do podania dodatkowych parametrów dla appletów Java oraz innych obiektów osadzonych w stronie HTML za pomocą znaczników "applet" lub "object". Standardowe atrybuty języka HTML5 oraz: name; value
pre ˂pre˃ ˂/pre˃ Tekst zawarty pomiędzy tymi znacznikami zachowuje orginalne formatowanie. W tym wielokrotne spacje, znaki tabularyzacji, czy też przejścia do nowej linii Standardowe atrybuty języka HTML5
progres ˂progres˃ ˂/progres˃ Znacznik ten służy do graficznego odwzorowania wartości wyrażającej postęp jakiejś czynności. Standardowe atrybuty języka HTML5 oraz: max; value
q ˂q˃ ˂/q˃ Element wstawiany. Znacznik przeznaczony do oznaczania cytatu w większym bloku tekstu. Standardowe atrybuty języka HTML5 oraz: cite
rt ˂rt˃ ˂/rt˃ Umieszczony bezpośrednio po znaczniku "ruby" umieszcza opis zawartości zanacznika "ruby" bezpośrednio nad nim. Standardowe atrybuty języka HTML5
ruby ˂ruby˃ ˂/ruby˃ Pomiędzy parą tych znaczników umieszczamy tekst który ma zostać dodatkowo wyjaśniony w postaci przypisu umieszczonego bezpośrednio nad nim przy użyciu znacznika "rt" Standardowe atrybuty języka HTML5
samp ˂samp˃ ˂/samp˃ Znacznik ˂samp˃ służy do oznaczenia przykładu kodu komputerowego. Przeglądarki zwykle wyświetlają go używając czcionki o stałej szerokości znaków. Standardowe atrybuty języka HTML5
script ˂script˃ ˂/script˃ Znacznik odpowiadający za wstawienie do kodu HTML skryptów języka Java Script. Może występować zarowno w sekcji ˂head˃ ˂/head˃ jak i sekcji ˂body˃ ˂/body˃ dokumentu HTML. Standardowe atrybuty języka HTML5 oraz: async; type; charset; defer; scr
section ˂section˃ ˂/section˃ Znacznik ˂section˃ definiuje sekcje w dokumencie, takie jak rozdziały, nagłówki, stopki lub inne sekcje dokumentu. Standardowe atrybuty języka HTML5 oraz: cite
select ˂select˃ ˂/select˃ Grupuje znaczniki "option" w listę rozwijaną Standardowe atrybuty języka HTML5 oraz: autofocus; disabled; form; multiple; name; size
small ˂small˃ ˂/small˃ Element wstawiany. Używamy jeśli jakieś słowo lub fragment tekstu chcemy zapisać pomniejszoną czcionką. Standardowe atrybuty języka HTML5
source ˂source˃ Znacznik ˂source˃ umożliwia określenie alternatywnych plików wideo / audio / graficznych, które może wybrać przeglądarka, w oparciu o typ mediów, obsługę kodeków lub multimedia. Jest używany w obrębie znaczników osadzjących w/w obiekty. Standardowe atrybuty języka HTML5 oraz: media; src; type
span ˂span˃ ˂/span˃ Znacznik grupuje elementy liniowe. Możliwa jest jednak zmiana jego zachowanie poprzez CSS. Standardowe atrybuty języka HTML5
strong ˂strong˃ ˂/strong˃ Element wstawiany. Służy do zaznaczenie wybranego słowa lub niewielkiego fragmentu tekstu, który jest wyświetlany pogrubioną czcionką czcionką. Standardowe atrybuty języka HTML5
style ˂style˃ ˂/style˃ Znacznik ten służy do umieszczenia w sekcji "head" arkusza stylów. Częstym błęddem jest traktowanie jako znacznik atrybutu "style" umieszczonego w linii innego znacznika. Standardowe atrybuty języka HTML5 oraz: type; media; scoped
sub ˂sub˃ ˂/sub˃ Indeks dolny Standardowe atrybuty języka HTML5
sup ˂sup˃ ˂/sup˃ Indeks górny Standardowe atrybuty języka HTML5
table ˂table˃ ˂/table˃ Znacznik określa ogólne ramy tabeli Standardowe atrybuty języka HTML5 oraz: summary
tbody ˂tbody˃ ˂/tbody˃ Jeden z trzech znaczników ("thead", "tfoot", "tbody") słuzący do formatowania tabel. Znacznik "tbody" odpowiada za formatowanie ciała tabeli. Standardowe atrybuty języka HTML5
td ˂td˃ ˂/td˃ Znacznik definiuje zawartość pojedynczej komórki tabeli Standardowe atrybuty języka HTML5 oraz: colspan; headers; rowspan
textarea ˂textarea˃ ˂/textarea˃ Znacznik definiuje wieloliniowe pole wprowadzania danych tekstowych w obrębie znaczników ˂form˃ ˂/form˃ Standardowe atrybuty języka HTML5 oraz: autofocus; cols; disabled; maxlength; name; placeholder; readonly; required; rows; wrap
tfoot ˂tfoot˃ ˂/tfoot˃ Jeden z trzech znaczników ("thead", "tfoot", "tbody") słuzący do formatowania tabel. Znacznik "tfoot" odpowiada za formatowanie stopki tabeli. Standardowe atrybuty języka HTML5
th ˂th˃ ˂/th˃ Znacznik ten definiuje komorki nagłówka tabeli. Standardowe atrybuty języka HTML5 oraz: colspan; headers; rowspan; scope
thead ˂thend˃ ˂/thend˃ Jeden z trzech znaczników ("thead", "tfoot", "tbody") słuzący do formatowania tabel. Znacznik "thead" odpowiada za formatowanie nagłówka. Standardowe atrybuty języka HTML5
time ˂time˃ ˂/time˃ Służy do oznaczania na stronie czasu, a w parze ze znaczniiem datatime czasu i daty. Zapis ten jest w zasadzie przeznaczony dla robotów sieciowych, a przez przeglądarki jest ignorowany. Standardowe atrybuty języka HTML5 oraz: datatime
title ˂title˃ ˂/title˃ Znacznik ˂title˃ służy do nadania stronie tytułu. Tytuł ten jest zazwyczaj wyświetlany na pasku tytułu przeglądarki. Standardowe atrybuty języka HTML5
tr ˂tr˃ ˂/tr˃ Znacznik wiersza w tabeli Standardowe atrybuty języka HTML5
ul ˂ul˃ ˂/ul˃ Znaczniki ˂ul˃ ˂/ul˃ definiują początek i koniec listy wypunktowanej. Pomiędzy nimi umieszcza się kolejne pary znaczników ˂li˃ ˂/li˃ tworzące kolejne punkty listy. Standardowe atrybuty języka HTML5
var ˂var˃ ˂/var˃ Znacznik ˂var˃ służy do oznaczenia zmiennej (np. w kodzie programu). Przeglądarki zwykle wyświetlają go używając czcionki pochylonej. Standardowe atrybuty języka HTML5
video ˂video˃ ˂/video˃ Ta para znaczników służy do osadzania na stronie materiałów video. Standardowe atrybuty języka HTML5 oraz: audio; autoplay; controls; height; loop; preload; src; width
wbr ˂wbr/˃ Względne przełamanie linii. Wskazujemy miejsce w którym można linię przełamać, ale to czy to nastąpi zależy od przeglądarki. Standardowe atrybuty języka HTML5

[CC] Jacek Wojciechowski

Zestawienie znaczników języka HTML

Znacznik Zapis Opis Atrybuty
!doctype ˂!doctype˃ Określa rodzaj języka wykorzystanego do budowy strony. Występuje jako pierwszy, obowiązkowy wpis na stronie. html
a ˂a˃ ˂/a˃ Znacznik hiperzłącza. Wraz z atrybutem href. Lub definicja kotwicy wraz z atrybutem name. hrf; hreflang; media; rel; target; type;
abbr ˂abbr˃ ˂/abbr˃ Element wstawiany. Służy do oznaczania skrótów. W zestawieniu z atrybutem title powoduje umieszczenie rozwinięcia skrótu w pojawiającym się po najechaniu na niego "dymku" Standardowe atrybuty języka HTML5
address ˂address˃ ˂/address˃ Pomiędzy tymi znacznikami standardowo umieszcza się adres. Jest on wyświetlany pochyłą czcionką. Aby w obrębie znacznika przejść do kolejnej linii używamy standardowego znacznika ˂br/˃ Standardowe atrybuty języka HTML5
area ˂area˃ ˂/area˃ Znacznik definicji obszaru na mapie obrazu alt; coords; href; hreflang; media; rel; shape; target; type
article ˂article˃ ˂/article˃ Pomiędzy tymi znacznikami umieszczamy fragment będący spójną częścią strony. (artykułem). Standardowe atrybuty języka HTML5
aside ˂aside˃ ˂/aside˃ Znaczniki pomiędzy którymi umieszczamy część strony uzupełniającą jej główną strukturę. Standardowe atrybuty języka HTML5
audio ˂audio˃ ˂/audio˃ Znacznik definiujący interfejs pliku dźwiękowego autplay; controls; lopp; preload; src
b ˂b˃ ˂/b˃ Znacznik pogrubienia tekstu Standardowe atrybuty języka HTML5
base ˂base/˃ Ten znacznik określa bazowy adres dokumentu href; target
bdo ˂bdo˃ ˂/bdo˃ Znacznik ten definiuje kierunek wyświetlania tekstu dir
blockquote ˂blockquote˃ ˂/blockquote˃ Znacznik służy do zaznaczania większego cytatu, który wyświetla z wcięciem w stosunku do poprzedniej linii tekstu. Może być zawarty wewnątrz innych elementów takich jak: blockquote, body, button, dd, del, div, fieldset, form, ins, li, map, noscript, object, td, th, a także zawierać inne elementy takie jak: address, blockquote, del, div, dl, fieldset, form, h1, h2, h3, h4, h5, h6, hr, ins, noscript, ol, p, pre, script, table, ul. cite
body ˂body˃ ˂/body˃ Znacznik określający część dokumentu HTMLcmd edytowaną przez przeglądarki Standardowe atrybuty języka HTML5
br ˂br/˃ Znacznik wymusza wyświetlanie tekstu za znacznikiem w nowej linii. Bezwzględne przełamanie linii. Standardowe atrybuty języka HTML5
button ˂button˃ ˂/button˃ Ten znacznik umożliwia umieszczenie na stronie przycisku z dowolnym tekstem lub obrazem Standardowe atrybuty języka HTML5 oraz: autofocus; disabled; form; formaction; formenctype; formmethod; formvalidate; formtarget;name; type; value
canvas ˂canvas˃ ˂/canvas˃ Stanowi rodzaj kontenera dla grafiki tworzonej za pomocą języków skryptowych. Pozwala na dynamiczne, skryptowe renderowanie kształtów i obrazów bitmapowych Standardowe atrybuty języka HTML5 oraz: width; height
caption ˂caption˃ ˂/capion˃ Opis tabeli. Musi być umieszczony bazpośrednio za znacznikiem ˂table˃ ˂/table˃. Może być użyty w tabeli tylko jeden raz. Wyświetlany jest jako tekst wyśrodkowany bezpośrednio nad tabelą. Standardowe atrybuty języka HTML5
cite ˂cite˃ ˂/cite˃ Element wstawiany. Pomyślany jako element, który umożliwia nam odwołanie się w tekście do tytułu lub autora określonej książki, pracy lub artykułu. Standardowe atrybuty języka HTML5
code ˂code˃ ˂/code˃ Element wstawiany. Ten element został pomyślany jako narzędzie przeznaczone do zamieszczania na stronach internetowych kodu programów. Domyślnie przeglądarki zapisany pomiędzy znacznikami tekst drukują czcionką o stałej szerokości. Standardowe atrybuty języka HTML5
col ˂col/˃ Znacznik ˂col/˃ służy do określenia atrybutów dla jednej lub więcej kolumn tabeli. Można go użyć tylko wewnątrz znaczników ˂table˃ i ˂colgroup˃. Standardowe atrybuty języka HTML5 oraz: span
colgroup ˂colgroup˃ ˂/colgroup˃ Ten znacznik służy do utworzenia grupy kolumn. Za jego pomocą można zgrupować kolumny aby można było im nadać wspólny format. Można go użyć tylko wewnątrz znacznika ˂table.˃ Standardowe atrybuty języka HTML5 oraz: align; char; charoff; span; valign; width
datalist ˂datalist˃ ˂/datalist˃ Przypisuje domyślną listę podpowiedzi do wybranego pola formularza Standardowe atrybuty języka HTML5
dd ˂dd˃ ˂/dd˃ Para znaczników występująca wewnątrz listy definicji, tworząca opis słowa definiowanego Standardowe atrybuty języka HTML5
del ˂del˃ ˂/del˃ Przy użyciu tego znacznika zaznaczamy tekst do usunięcia lub usunięty. Jest on wyświetlany jako przekreślony. Standardowe atrybuty języka HTML5 oraz: cite; datetime
dfn ˂dfn˃ ˂/dfn˃ Element wstawiany. Przy użyciu tego znacznika oznaczamy fragment tekstu zawierający definicje. Znacznik nie wpływa na sposób formatowania zawartego w nim tekstu. Standardowe atrybuty języka HTML5
div ˂div˃ ˂/div˃ Standardowe atrybuty języka HTML5
dl ˂dl˃ ˂/dl˃ Znaczniki ˂dl˃ ˂/dl˃ definiują początek i koniec listy definicji. Pomiędzy nimi umieszcza się kolejne pary znaczników ˂dt˃ ˂/dt˃ pomiędzy którymi umieszczane są słowa definiowane, oraz znaczników ˂dd˃ ˂/dd˃tworzące opisy słów definiowanych. Standardowe atrybuty języka HTML5
dt ˂dt˃ ˂/dt˃ Para znaczników występująca wewnątrz listy definicji, wewnątrz której znajduje się słowo definiowane. Standardowe atrybuty języka HTML5
em ˂em˃ ˂/em˃ Element wstawiany. Służy do zaznaczenie wybranego słowa lub niewielkiego fragmentu tekstu, który jest wyświetlany pochyłą czcionką. Standardowe atrybuty języka HTML5
embed ˂embed/˃ Znacznik ten umożliwia wstawienie na stronę jednego z wielu typów plików multimedialnych eeight; width; scr; type
fieldset ˂fieldset˃ ˂/fieldset˃ Znacznik używany wewnątrz formularza. Rysuje ramkę dookoła elementow umieszczonych pomiędzy znacznikami. Standardowe atrybuty języka HTML5: disabled; form; name
figcaption ˂figcaption˃ ˂/figcaption˃ Znacznik uzupełniający parę znaczników ˂figure˃ ˂/figure˃ o podpis pod wydzieloną grupą elementów. Standardowe atrybuty języka HTML5
figure ˂figure˃ ˂/figure˃ Łączy kilka elementów w logiczną całość. Np. Tekst + obraz + podpis pod obrazem. Standardowe atrybuty języka HTML5
footer ˂footer˃ ˂/footer˃ Pomiędzy tymi znacznikami umieszczamy zakończenie strony. (stopkę) Standardowe atrybuty języka HTML5
form ˂form˃ ˂/form˃ Znacznik ˂form˃ określa ramy formularza. Standardowe atrybuty języka HTML5 oraz: accept-cherset; action; autocomplete; entype; method; name; novalidate; target
h1.....h6 ˂h(n)˃ ˂/h(n)˃ Grupa znaczników blokowych składająca się z sześciu par znaczników od h1 do h6. Tekst zawarty pomiędzy tymi znacznikami jest interpretowany jako nagłówek. Wielkość czcionki określa liczba stojąca za literą h.
1 - to największa czcionka
6 - najmniejsza
Standardowe atrybuty języka HTML5
head ˂head˃ ˂/head˃ Pomiędzy znacznikami ˂head˃ ˂/head˃ znajduje się nagłowek strony. Część strony WWW niewyświetlanej przez przeglądarkę ' ale zawierającą ważne dla sposobu prezentacji strony dane.Ramka lokalna. Ramki lokalne są umieszczane bezpośrednio na stronie w postaci pojedynczych okienek o różnych rozmiarach. Standardowe atrybuty języka HTML5
header ˂header˃ ˂/header˃ Pomiędzy tymi znacznikami umieszczamy elementy spełniające rolę nagłówka. Standardowe atrybuty języka HTML5
hgroup ˂hgroup˃ ˂/hgroup˃ Znacznik grupuje od jednego do kilku znaczników od h1 do h6. Typowe zastosowanie to zgrupowanie tytułu i podtytułów. Standardowe atrybuty języka HTML5
hr ˂hr/˃ Znacznik wstawia poziomą linię rozdzielającą. Standardowe atrybuty języka HTML5
html ˂html˃ ˂/html˃ Określa ramy dokumentu. Wszystkie pozostałe znaczniki (za wyjątkiem ˂!doctype˃) muszą znaleść się pomiędzy ˂html˃ a, ˂/html˃ Standardowe atrybuty języka HTML5
i ˂i˃ ˂/i˃ "Italic" - Pochylenie czcionki. Znacznik zdeprecjonowany w HTML5. Zaleca się w celu osiągnięcia tego efektu używanie arkuszy stylów. W połączeniu z arkuszami stylów bywa wykorzystywany w sposób niestandardowy. Np. do nietypowogo wyróżnienia fragmentów tekstu. Standardowe atrybuty języka HTML5
iframe ˂iframe˃ ˂/iframe˃ Znacznik definiujący ramkę lokalną. Ramki lokalne są umieszczane bezpośrednio na stronie w postaci pojedynczych okienek o różnych rozmiarach. Standardowe atrybuty języka HTML5 oraz: height; name; sandbox; seamless; src; srcdoc; width
img ˂img/˃ Znacznik służy do osadzania na stronie WWW wszelkich obrazów. Standardowe atrybuty języka HTML5 oraz: height; alt; src; ismap; usemap; width
input ˂input/˃ Znacznik ˂input/˃ służy do umieszczania w formularzu pól służących do wprowadzania danych. Musi znajdować się pomiędzy znacznikami ˂form˃ ˂/form˃. Typ pola jest określany przez atrybut "type", który jest wymagany. Standardowe atrybuty języka HTML5 oraz: acceptł; alt; autocomplet; autofocus; checked; disabled; form; formation; formenctype; formmethod; formnovalidate;formtarget; height; list; max; maxlength; min; minlenght; multiple; name; pattern; placeholder; readonly; required; size; src; step; type; value; width
ins ˂ins˃ ˂/ins˃ Ten znacznik służy do oznaczania tekstu dodanego. Np. w obrębie znacznika ˂del˃. Standardowe atrybuty języka HTML5 oraz: cite; datetime
kbd ˂kbd˃ ˂/kbd˃ Ten znacznik służy do oznaczenia fragmentu tekstu wprowadzanego z klawiatury. Przeglądarki zwykle wyświetlają go używając czcionki o stałej szerokości znaków. Standardowe atrybuty języka HTML5
label ˂label˃ ˂/label˃ Ten znacznik służy do dodawania opisów do znacznika ˂input/˃. Standardowe atrybuty języka HTML5 oraz: for; form
legend ˂legend˃ ˂/legend˃ Wstawia opis w lewej górnej części ramki zdefiniowanej przez ˂fieldset˃ ˂/fieldset˃ Standardowe atrybuty języka HTML5
li ˂li˃ ˂/li˃ Para znaczników tworząca koklejne punkty w listach wypunktowanych i numerowanych Standardowe atrybuty języka HTML5
link ˂link/˃ Znacznik ˂link/˃ służy do określenia relacji pomiędzy dwoma połączonymi dokumentami. Może być użyuty dowolną ilość razy, ale wyłącznie pomiędzy znacznikami ˂head˃ ˂/head˃ dokumentu. Standardowe atrybuty języka HTML5 oraz: href; hreflang; media; rel; size; type
map ˂map˃ ˂/map˃ Dzieli obraz na odrębne obszary i definiuje je odrębne hiperzłącza Standardowe atrybuty języka HTML5
mark ˂mark˃ ˂/mark˃ Znacznik wprowadzony w HTML 5. Służy do oznaczania fragmentów tekstu, w sposób opisany w arkuszach stylów. Standardowe atrybuty języka HTML5
menu ˂menu˃ ˂/menu˃ Pomiędzy tymi znacznikami umieszczamy fragment w którym umieściliśmy menu strony. Standardowe atrybuty języka HTML5 oraz: label; type
meta ˂meta/˃ Znacznik jest umieszczany w sekcji "head" strony. Zawiera metadane konieczne lub użyteczne do jej prawidłowego działania. Może być użyty dowolną ilość razy. Standardowe atrybuty języka HTML5 oraz: charset; content; http-equiv; name
meter ˂meter˃ ˂/meter˃ Ten znacznik pozwala na umieszczenie na stronie suwaka reprezentującego graficznie jakąś wartość liczbową. Standardowe atrybuty języka HTML5 oraz: high; low; max; min; optimum; value
nav ˂nav˃ ˂/nav˃ Pomiędzy tymi znacznikami umieszczamy elementy odpowiedzialne za menu nawigacyjne strony. Standardowe atrybuty języka HTML5
noscript ˂noscript˃ ˂/noscript˃ Znacznik ten zawiera tekst, ktory jest wyświetlany w przypadku braku obsługi skryptów java przez przeglądarkę Brak
object ˂object/˃ Znacznik ˂object/˃ definiuje osadzony obiekt w dokumencie HTML. Używamy tego znacznika do umieszczania na stronach internetowych multimediów (takich jak audio, wideo, aplety Java, ActiveX, PDF i Flash). Standardowe atrybuty języka HTML5 oraz: data; form; height; name; type; usemap; width
ol ˂ol˃ ˂/ol˃ Znaczniki ˂ol˃ ˂/ol˃ definiują początek i koniec listy numerowanej. Pomiędzy nimi umieszcza się kolejne pary znaczników ˂li˃ ˂/li˃ tworzące kolejne punkty listy. Standardowe atrybuty języka HTML5 oraz: reserved; start
optgroup ˂optgroup˃ ˂/optgroup˃ Znacznik ten grupuje atrybuty "option" w obrębie znacznika "select". Standardowe atrybuty języka HTML5 oraz: label; disabled
option ˂option˃ ˂/option˃ Znacznik ten definiuje kolejne opcje listy rozwijanej w ramach znacznika "select" Standardowe atrybuty języka HTML5 oraz: label; disabled; selected; value
output ˂output˃ ˂/output˃ Znacznik ten zwraca wyniki obliczeń. Standardowe atrybuty języka HTML5 oraz: for; form; name
p ˂p˃ ˂/p˃ Akapit Standardowe atrybuty języka HTML5
param ˂param˃ ˂/param˃ Znacznik "param" służy do podania dodatkowych parametrów dla appletów Java oraz innych obiektów osadzonych w stronie HTML za pomocą znaczników "applet" lub "object". Standardowe atrybuty języka HTML5 oraz: name; value
pre ˂pre˃ ˂/pre˃ Tekst zawarty pomiędzy tymi znacznikami zachowuje orginalne formatowanie. W tym wielokrotne spacje, znaki tabularyzacji, czy też przejścia do nowej linii Standardowe atrybuty języka HTML5
progres ˂progres˃ ˂/progres˃ Znacznik ten służy do graficznego odwzorowania wartości wyrażającej postęp jakiejś czynności. Standardowe atrybuty języka HTML5 oraz: max; value
q ˂q˃ ˂/q˃ Element wstawiany. Znacznik przeznaczony do oznaczania cytatu w większym bloku tekstu. Standardowe atrybuty języka HTML5 oraz: cite
rt ˂rt˃ ˂/rt˃ Umieszczony bezpośrednio po znaczniku "ruby" umieszcza opis zawartości zanacznika "ruby" bezpośrednio nad nim. Standardowe atrybuty języka HTML5
ruby ˂ruby˃ ˂/ruby˃ Pomiędzy parą tych znaczników umieszczamy tekst który ma zostać dodatkowo wyjaśniony w postaci przypisu umieszczonego bezpośrednio nad nim przy użyciu znacznika "rt" Standardowe atrybuty języka HTML5
samp ˂samp˃ ˂/samp˃ Znacznik ˂samp˃ służy do oznaczenia przykładu kodu komputerowego. Przeglądarki zwykle wyświetlają go używając czcionki o stałej szerokości znaków. Standardowe atrybuty języka HTML5
script ˂script˃ ˂/script˃ Znacznik odpowiadający za wstawienie do kodu HTML skryptów języka Java Script. Może występować zarowno w sekcji ˂head˃ ˂/head˃ jak i sekcji ˂body˃ ˂/body˃ dokumentu HTML. Standardowe atrybuty języka HTML5 oraz: async; type; charset; defer; scr
section ˂section˃ ˂/section˃ Znacznik ˂section˃ definiuje sekcje w dokumencie, takie jak rozdziały, nagłówki, stopki lub inne sekcje dokumentu. Standardowe atrybuty języka HTML5 oraz: cite
select ˂select˃ ˂/select˃ Grupuje znaczniki "option" w listę rozwijaną Standardowe atrybuty języka HTML5 oraz: autofocus; disabled; form; multiple; name; size
small ˂small˃ ˂/small˃ Element wstawiany. Używamy jeśli jakieś słowo lub fragment tekstu chcemy zapisać pomniejszoną czcionką. Standardowe atrybuty języka HTML5
source ˂source˃ Znacznik ˂source˃ umożliwia określenie alternatywnych plików wideo / audio / graficznych, które może wybrać przeglądarka, w oparciu o typ mediów, obsługę kodeków lub multimedia. Jest używany w obrębie znaczników osadzjących w/w obiekty. Standardowe atrybuty języka HTML5 oraz: media; src; type
span ˂span˃ ˂/span˃ Znacznik grupuje elementy liniowe. Możliwa jest jednak zmiana jego zachowanie poprzez CSS. Standardowe atrybuty języka HTML5
strong ˂strong˃ ˂/strong˃ Element wstawiany. Służy do zaznaczenie wybranego słowa lub niewielkiego fragmentu tekstu, który jest wyświetlany pogrubioną czcionką czcionką. Standardowe atrybuty języka HTML5
style ˂style˃ ˂/style˃ Znacznik ten służy do umieszczenia w sekcji "head" arkusza stylów. Częstym błęddem jest traktowanie jako znacznik atrybutu "style" umieszczonego w linii innego znacznika. Standardowe atrybuty języka HTML5 oraz: type; media; scoped
sub ˂sub˃ ˂/sub˃ Indeks dolny Standardowe atrybuty języka HTML5
sup ˂sup˃ ˂/sup˃ Indeks górny Standardowe atrybuty języka HTML5
table ˂table˃ ˂/table˃ Znacznik określa ogólne ramy tabeli Standardowe atrybuty języka HTML5 oraz: summary
tbody ˂tbody˃ ˂/tbody˃ Jeden z trzech znaczników ("thead", "tfoot", "tbody") słuzący do formatowania tabel. Znacznik "tbody" odpowiada za formatowanie ciała tabeli. Standardowe atrybuty języka HTML5
td ˂td˃ ˂/td˃ Znacznik definiuje zawartość pojedynczej komórki tabeli Standardowe atrybuty języka HTML5 oraz: colspan; headers; rowspan
textarea ˂textarea˃ ˂/textarea˃ Znacznik definiuje wieloliniowe pole wprowadzania danych tekstowych w obrębie znaczników ˂form˃ ˂/form˃ Standardowe atrybuty języka HTML5 oraz: autofocus; cols; disabled; maxlength; name; placeholder; readonly; required; rows; wrap
tfoot ˂tfoot˃ ˂/tfoot˃ Jeden z trzech znaczników ("thead", "tfoot", "tbody") słuzący do formatowania tabel. Znacznik "tfoot" odpowiada za formatowanie stopki tabeli. Standardowe atrybuty języka HTML5
th ˂th˃ ˂/th˃ Znacznik ten definiuje komorki nagłówka tabeli. Standardowe atrybuty języka HTML5 oraz: colspan; headers; rowspan; scope
thead ˂thend˃ ˂/thend˃ Jeden z trzech znaczników ("thead", "tfoot", "tbody") słuzący do formatowania tabel. Znacznik "thead" odpowiada za formatowanie nagłówka. Standardowe atrybuty języka HTML5
time ˂time˃ ˂/time˃ Służy do oznaczania na stronie czasu, a w parze ze znaczniiem datatime czasu i daty. Zapis ten jest w zasadzie przeznaczony dla robotów sieciowych, a przez przeglądarki jest ignorowany. Standardowe atrybuty języka HTML5 oraz: datatime
title ˂title˃ ˂/title˃ Znacznik ˂title˃ służy do nadania stronie tytułu. Tytuł ten jest zazwyczaj wyświetlany na pasku tytułu przeglądarki. Standardowe atrybuty języka HTML5
tr ˂tr˃ ˂/tr˃ Znacznik wiersza w tabeli Standardowe atrybuty języka HTML5
ul ˂ul˃ ˂/ul˃ Znaczniki ˂ul˃ ˂/ul˃ definiują początek i koniec listy wypunktowanej. Pomiędzy nimi umieszcza się kolejne pary znaczników ˂li˃ ˂/li˃ tworzące kolejne punkty listy. Standardowe atrybuty języka HTML5
var ˂var˃ ˂/var˃ Znacznik ˂var˃ służy do oznaczenia zmiennej (np. w kodzie programu). Przeglądarki zwykle wyświetlają go używając czcionki pochylonej. Standardowe atrybuty języka HTML5
video ˂video˃ ˂/video˃ Ta para znaczników służy do osadzania na stronie materiałów video. Standardowe atrybuty języka HTML5 oraz: audio; autoplay; controls; height; loop; preload; src; width
wbr ˂wbr/˃ Względne przełamanie linii. Wskazujemy miejsce w którym można linię przełamać, ale to czy to nastąpi zależy od przeglądarki. Standardowe atrybuty języka HTML5